בחירת מעצב/ת פנים

* לאישור  תקנון ולהורדת הקובץ לחצו על לחצן "-אני מאשר/ת-" 

להורדת הקובץ אתם מתבקשים לאשר את התקנון

 

תקנון "ELEMENTS" והסכם שימוש בקובץ בחירת מעצב פנים

כניסת המשתמש לאתר " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים ", להלן "החברה" ושימוש בקובץ בחירת מעצב פנים, להלן "קובץ מחשבון", בין אם המשתמש "בקובץ המחשבון"  לחץ על כפתור "אני מאשר" ובין אם לא, מהווה את הסכמת המשתמש לאמור בו ולכך שקרא את תנאי התקנון, תנאי השימוש ואת התנאים הנוספים וכי הבין אותם והינו מסכים אליהם, ובכל פעם שהמשתמש עושה שימוש בתוכנה הינו מסכים לתנאים הללו בכפוף וכנגד הסכמתו.

מובהר כי המשתמש "בקובץ המחשבון" אשר מקבל הסכם לשימוש אישי בלבד "בקובץ המחשבון" למטרת השוואה בין מעצבי הפנים הנבחנים ולא לשם שימוש אחר אשר "קובץ המחשבון" ו/או האתר לא נועד לו, וכי "ELEMENTS" הינה ונשארת בעלת "קובץ המחשבון" ובעלת כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין האחרות "בקובץ המחשבון".

שימוש "בקובץ המחשבון" הינו על פי שיקול דעתו, רצונו החופשי ובאחריותו בלבד של המשתמש "בקובץ המחשבון".

"קובץ המחשבון" הינו קובץ להשוואה בין מעצבי פנים הנבחנים בלבד על בסיס פרמטרים וציונים קבועים מראש על ידי " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " .

"קובץ המחשבון" מוגנת בזכויות יוצרים, חל איסור מוחלט להסיר את סימן זכויות היוצרים המופיע על הטופס "בקובץ המחשבון"

במסגרת השימוש "בקובץ המחשבון" המשתמש "בקובץ המחשבון" יידרש להזין פרטים מסוימים לצורך ביצוע חישובי הקובץ. בשימוש באתר ו/או "בקובץ המחשבון" המשתמש מצהיר, כי הינו מודע לכך, וכי באחריותו לספק את כל המידע הדרוש, "החברה" לא תישא באחריות כלשהי בגין הזנת נתונים שגויים על ידי המשתמש, או בגין קליטה שגויה של נתוני המשתמש על ידי הקובץ .

מובהר כי המידע "בקובץ המחשבון" מתעדכן לעתים ידנית בלבד ולא באופן אוטומטי, על המשתמש "בקובץ המחשבון" לשים לב לכך כי תדירות עדכון נתונים אלו עלולה להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש ולפני כל שימוש "בקובץ המחשבון" על המשתמש "בקובץ המחשבון" לוודא שיש ברשותו גרסה עדכנית של "קובץ המחשבון".

" ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או לבטל היבט או פונקציה כלשהי של "קובץ המחשבון", וזאת ללא הודעה מראש.

המשתמש "בקובץ המחשבון" מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש "בקובץ המחשבון" שלא למטרותיו וכן לא יעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, בין היתר העלאת תכנים ו/או מידע שאין לו בהם זכות השימוש ו/או אינם שייכים לו ועלולים להפר זכויות על קניין התכנה מכל סוג שהוא, העלאת תכנים או מידע במטרה לפרסם, העלאת פרטים או מידע שיש בו כדי לפגוע, העלאת תכנים או מידע שאינם מדויקים, העלאת תכנים או מידע העלול להזיק למשתמשים "בקובץ המחשבון" אחרים, כגון: תוכנות מזיקות , וירוסים, סוס טרויני וכדומה.

זכויות היוצרים "בקובץ המחשבון" ובאתר " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " ובכל התכנים המופיעים אגב השימוש באתר, לרבות טקסטים, גרפים, תמונות, איורים, שרטוטים, טבלאות או שילובם של אלו, שייכות באופן בלעדי ל" ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " בנוסף לאמור בסעיף 9 לעיל, כל המידע המופיע "בקובץ המחשבון" הינו רכושה הבלעדי של " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " לעניין זה מידע – כל החומר והנתונים בכלל זה המידע בנוגע לפעילות ה"תוכנה", קוד התוכנה, נוסחאות, תמונות, תיאורים, ציורים, ביטויים, שרטוטים, רישומים, סרטונים, אודיו, ולרבות עיצובם.

אתר " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " ו/ או "קובץ המחשבון" כוללים מידע המהווה קניין רוחני של בעלי האתר ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מידע זה הינו לשימוש האישי של המשתמש בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע כולו או בחלקו שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה, ולרבות לא ניתן להציג, לערוך, לשנות, לשפר, ליצור נגזרות, למכור ולסחור בו או לנצל כל דרך אחרת את התכנה ו/או זכויות הקניין הרוחני בה, בין זכויות רשומות או בלתי רשומות, ללא רשותה המפורשת מאת " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים".

אין לראות ב" ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים " ומפעילים מטעמה כאחראים לכל תוכן המידע והיא לא תהיה אחראית לנזק מכל מין וכל סוג שהוא, שייגרם אם ייגרם למשתמש "בקובץ המחשבון"  ולא תישא באחריות כלשהי בגין נזק כלשהו, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש "בקובץ המחשבון" או לצד שלישי עקב השימוש ו/או ההסתמכות במידע המופיע "בקובץ המחשבון".

כל תכני ושרותי " ELEMENTS אדריכלות ועיצוב פנים" מסופקים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות ללא אחריות עבור מידע, נתונים, זמינות או רציפות השרות, נכונות או תועלת המידע, הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים או התאמת התכנה למטרה כלשהי.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור ת"א תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית לדון בכל הסכסוכים בין הצדדים.

מודגש בזאת:

"קובץ המחשבון" משמש לצורך השוואה בין מעצבי הפנים הנבחנים בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה

המידע הכלול "בקובץ המחשבון" הינו לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ואין לראות בו בשום דרך הצעה, ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול להחזיק, לרכוש או למכור שרותים בתחום אדריכלות ועיצוב פנים ו/או שירותים בכל תחום אחר.

המידע הכלול "בקובץ המחשבון" הינו חלקי בלבד ואינו מקיף את כל מגוון האפשרויות. 

הנתונים המוצגים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

המידע הכלול "בקובץ המחשבון" לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של המשתמש "בקובץ המחשבון" כלשהו.

ט.ל.ח

© 2009 ELEMENTS

לח"י 2 בני ברק